Teen Confirmation Program

Saint Polycarp Confirmation Program is called to be a FAMILY OF FAITH to share the MISSION OF JESUS CHRIST. We believe that the POWER OF THE HOLY SPIRIT will guide us to the TRUTH OF THE GOSPEL, to make us more LIKE CHRIST, to BEAR WITNESS to Christ, and to SERVE OUR BROTHERS AND SISTERS in Christ.
 
El programa de Confirmación de San Policarpo está llamado a ser una FAMILIA DE FE para compartir la MISION DE JESUS CRISTO en nuestro diario vivir. Nosotros creemos que el PODER DE EL ESPIRITU SANTO nos guiara en la VERDAD DEL EVANGELIO, para hacernos más COMO CRISTO, darnos poder para DAR TESTIMONIO de Jesucristo, y ayudarnos a SERVIR A NUESTROS HERMANNOS Y HERMANAS en Cristo.
 
Chương Trình Thêm Sức Giáo Xứ Thánh Polycarp được mời gọi trở nên GIA ĐÌNH ĐỨC TIN để chia sẻ SỨ MẠNG CHÚA GIÊSU KITÔ.  Chúng tôi tin rằng SỨC MẠNH CHÚA THÁNH THẦN sẽ dẫn chúng tôi đến SỰ THẬT TRONG PHÚC ÂM, giúp nên GIỐNG CHÚA KITÔ, LÀM CHỨNG cho Chúa Kitô, và PHỤC VỤ ANH CHỊ EM trong Chúa Kitô.

Contact

Sister Anh Tram Tran,
atran@stpolycarp.org
(714) 890-5200

Julia Canas, Admin Asst.
jcanas@stpolycarp.org
(714) 890-5200